شنبه 30 تیر : - محمودآباد 

جلسه واقع در اداره آموزش و پرورش و معاونان محترم و حضور دانش آموزان دختر و پسر و مربیان
جهت اعزام دانش آموزان به دوره طلایه داران فردا